Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Debat: Ja tak til mere frivillighed. Giv plads til stærke, lokale fællesskaber

Frivilligcentrene takker altid ja til samarbejder om at løse sociale udfordringer, og de frivillige organisationer yder allerede i dag store bidrag til vores fælles velfærd. Derfor må begrænsede ressourcer og personalemangel ikke spænde ben for udfoldelsen af det lokale frivillige potentiale, skriver formand Lars Rasmussen og direktør Casper Bo Danø fra FriSe.

"Hos FriSes medlemmer ser vi en myriade af aktiviteter og indsatser, der undersøger og udvikler samarbejdsmuligheder – ofte udsprunget af et lokalt behov eller en lokal ildsjæl med en god ide."

Af formand Lars Rasmussen og direktør Casper Bo Danø, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Ikke overraskende er vi helt enige i Mads Roke Clausens betragtninger om behovet for en stærk infrastruktur, der kan understøtte frivillige organisationer lokalt, regionalt og nationalt.

Ligesom det næppe kan forbavse nogen, at vi samstemmende med Mads Roke ser flere og stærkere frivilligcentre, der kan skabe de bedste rammer og udfoldelsesmuligheder for den lokale frivillighed, som en indlysende nødvendighed i fremtidens velfærdssamfund.

Vi har med stor interesse læst visionerne for et velfærdsmix med meget mere frivillighed i Impact Insider, og som landsorganisation for landets frivilligcentre og selvstændige selvhjælpsorganisationer deler vi visionen om et stærkt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Men før de store ambitioner kan indfries og være et bæredygtigt svar på fremtidens velfærdsudfordringer, er der en række områder, der skal adresseres.  

Færre ansatte til komplekse opgaver

”Frivilligcentrene spiller en afgørende rolle for de frivillige foreningers evne til at løse samfundsproblemer”, lød det i VIVEs evaluering fra maj 2022 af den lokale understøttelse af deltagelse og fællesskaber.

Evalueringen, som er kulminationen på arbejdet med frivilligcentrenes kvalitetsmodel fra 2018-2021, beskriver, hvordan frivilligcentrene i dag har både flere og mere komplekse opgaver og færre ansatte, herunder langt flere opgaver rettet mod kommunernes behov.

Og selv om der er stor tilfredshed med frivilligcentrenes indsats, efterlyser både små foreninger og kommunale samarbejdspartnere mere støtte fra frivilligcentrene – for eksempel til facilitering af det kommunale samarbejde med lokale foreninger. Det har flere frivilligcentre dog vanskeligt ved at imødekomme på grund af mangel på personale og ressourcer.

Store dele af frivilligcentrenes opgaver er nemlig uforudsigelige og afhængige af omverdenens aktørers skiftende invitationer og et behov for at være fleksibel og stå til rådighed.

Dette har vi senest set under corona-nedlukninger og ikke mindst i forbindelse med Ukraine-indsatsen, hvor frivilligcentrene indtog en central rolle i koordineringen af de lokale aktiviteter og indsatser.

Med andre ord har vi tradition for altid til at takke ja til invitationen, når der er brug for samarbejde om sociale udfordringer, ligesom vi altid gerne vil være med til at styrke de lokale fællesskaber og den sociale sammenhængskraft.

Derfor må begrænsede ressourcer og personalemangel ikke spænde ben for udfoldelsen af det lokale frivillige potentiale.  

Den lokale brobygger

Evalueringen understreger frivilligcentrenes vigtige rolle som brobygger mellem borgere, frivillige, foreninger og kommuner i forhold til at skabe fællesskaber og deltagelsesmuligheder lokalt.

Med et unikt overblik over det lokale foreningsliv og kendskab til civilsamfundets rammer og muligheder har frivilligcentrene stor erfaring med at koordinere den frivillige indsats lokalt, så der ikke opstår unødig konkurrence om frivillige kræfter samtidig med, at der sikres ordentlige vilkår for de frivillige og inddragelse af relevante civilsamfundsaktører.

Mads Roke nævner fire eksempler på fremtidig frivillig velfærd. Hos FriSes medlemmer ser vi en myriade af aktiviteter og indsatser lokalt, der undersøger og udvikler samarbejdsmuligheder – ofte udsprunget af et lokalt behov eller en lokal ildsjæl med en god ide.

I Frivilligcenter Struer sørger frivillige spisevenner for selskab og socialt samvær for immobile borgere, som er visiteret til madudbringning, og i Tønder Kommune står frivilligcentret for koordineringen af frivillige spisevenner og spiseværter blandt kommunens pensionister.  

Skolens venner, som i dag er en landsdækkende forening med frivillige skolevenner i 25 kommuner, udsprang som en god ide og et lokalt initiativ i Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted. Med fondsmidler fra blandt andet TrygFonden, Egmont fonden og Lauritzen Fonden kan endnu flere skoleelever i dag få gavn og glæde af en frivillig skoleven.  

En række frivilligcentre tilbyder lektiecafeer og lektiehjælp, og hvad angår den frivillige nabohjælp og bydelsfrivillige, har flere af FriSes medlemmer haft dette som et tilbud i flere år – for eksempel frivillige hjælpende hænder i Frivilligcenter Nordfyn og Giv en hånd i frivilligcenter Billund.   

Foreningen Børn og Unges trivsel, der er initiativtager til Alliancen for anbragte børn og unge, udsprang som et cafetilbud i Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev for anbragte unge, og Frivilligcenter & Selvhjælp Gentoftes ungeindsats har gennem flere år skabt øget trivsel blandt udsatte og sårbare unge og støttet dem i overgangen til voksenlivet.

Eksemplerne på civilsamfundets innovationsevne, virkelyst og skabertrang er ikke blevet mindre på trods af forskellige krisers indtog i vores verden og hverdag – snarere tværtimod. Og værdien af civilsamfundets indsatser og de frivillige fællesskaber stod tydeligt for enhver med et væld af akut-puljer og hjælpepakker til sociale organisationer i den første corona-krise.   

Men selv om akutbevillinger er vigtige og nødvendige, når krisen rammer, er det ikke på grund af dem, at foreninger kan opbygge en struktur, som muliggør mobilisering af frivillige kræfter, når næste krise rammer. Det er i stedet dygtige organisationer med en stabil driftsøkonomi, der længe har opbygget deres kapacitet.

Flere frivillige ja tak

Hvorvidt andelen af frivillighed i kommunen skal være 10, 20 eller 30 procent, må tiden vise. Men faktum er nu, at en række foreninger i øjeblikket oplever markante rekrutteringsvanskeligheder. Om det er et efterslæb efter corona, en tendens eller et vilkår, er uklart – ligesom de oplagte og effektive løsningsmodeller glimrer ved deres fravær.    

For vi vil jo alle gerne have flere frivillige, så endnu flere borgere får mulighed for at deltage i de frivillige fællesskaber og opleve mening, glæde og livskvalitet ved at tage et personligt, socialt og medmenneskeligt ansvar.

En kommunal intention eller invitation er ikke nødvendigvis den lige vej til flere frivillige.

For de frivillige vil faktisk slet ikke være frivillige. Det er langt de færreste mennesker, der engagerer sig, fordi de ønsker at yde en frivillig indsats, eller fordi de ønsker at hjælpe kommunen eller staten med at løse velfærdsudfordringer. I stedet engagerer de frivillige sig, fordi de gerne vil gøre en forskel, fordi de gerne vil arbejde for en sag, og fordi de gerne vil være en del af et frivilligt fællesskab.

De lokale frivillige er netop dette – lokale – og deres engagement vil derfor tage udgangspunkt i lokale behov og muligheder.

Derfor må vi først og fremmest sikre de bedste betingelser og vilkår lokalt og nationalt – herunder stabile finansieringskilder for den lokale frivillighed, hvis vi ønsker at styrke de lokale frivillige fællesskaber og øge det frivillige engagement. 

Lokale partnerskaber

FriSe er altid interesserede i dialogen om, hvordan vi i fællesskab styrker samarbejdet i civilsamfundet og sikrer de bedste betingelser for frivilligheden, og vi ser frem til at kunne dele erfaringer og resultater fra vores nyeste partnerskabsprojekt, der skal bringe flere mennesker i sårbare og udsatte positioner ind i sociale fællesskaber gennem lokale partnerskaber.

I fem kommuner afprøver vi en model for at øge deltagelsen og skabe mere inkluderende fællesskaber ved at mobilisere lokale foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, region og kommuner.

De første lokale partnerskaber er sat i gang i Frivilligcenter Slagelse og Frivilligcenter Hillerød, der med et tæt samarbejde på tværs af foreningsliv, kommunale instanser og lokale aktører ønsker at skabe nye og bedre muligheder og metoder til at understøtte sårbare unges veje ind i lokale fællesskaber.

Ingen organisation, institution eller kommune kan løse velfærdsudfordringer alene, såsom dårlig mental trivsel og stigende ensomhed. Her er det netop samarbejdet på tværs af lokale aktører, der i fællesskab finder lokale løsninger til at skabe mere inkluderende fællesskaber. 

Det er afgørende, at vi bygger broer på tværs af organisationer og imellem indsatser, så vi på den måde kan få bragt alle idéer, erfaringer og ressourcer i spil og kickstartet et fælles engagement i at gøre vores lokale fællesskaber robuste, rummelige og bæredygtige. Derfor har vi store forventninger til de lokale partnerskabernes potentiale til at løse lokale velfærdsudfordringer.


Tak fordi du læser Impact Insider. Som samfundsiværksætter eller investor ved du, at kvalitet ikke er gratis. Vi er afhængige af, at abonnenter betaler for vores journalistik. Så hvis du synes, det er værd at have et uafhængigt specialmedie, der konstant jagter de bedste og mest effektive løsninger på samfundsproblemer, kan du tegne abonnement her.

Mere du kan læse:

Overblik

Regeringen planlægger at spare på tre organisationer, der hjælper frivillige sociale foreninger. Det kan gå ud over udsatte mennesker, vurderer forsker. Og tre sociale...

Artikel

Det vækker bekymring hos direktørerne for tre sociale fonde, at regeringen vil skære i støtten til organisationer, der binder det frivillige sociale område sammen....

Artikel

I Aalborg har indsatsen ‘Små Job Med Mening’ fået over 500 mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ind i små, timelønnede job. Og både forskning...

Viden udefra

Sociale investeringsprogrammer har vundet stor international opmærksomhed, men deres udbredelse har vist sig at være mere besværlig end antaget. Mikkel Munksgaard Andersen gennemgår her...

Copyright © Impact Insider