Connect with us

Hvad søger du?

Impactordbogen

Impact er et vanskeligt sprog at tale. Begreberne er svære. Og der er delte meninger om deres betydning.

Impact Insider og Foundgood har en fælles mission om at gøre det lettere at tale og forstå impact. Derfor er vi gået i gang med at udvikle en brugergenereret ordbog over de mest anvendte begreber og definitioner.

Meningen er, at ordbogen over tid skal udvikle sig til et digitalt opslagsværk for alle, der interesserer sig for impact. Vi vil løbende føje nye ord til ordbogen, ligesom vi vil rette begreberne til, så de så præcist som muligt afspejler den måde, de bliver anvendt på.

Vi håber, at I vil bidrage til at skabe et fyldigt opslagsværk. I kan sende jeres ord og forklaringer til carsten@impactinsider.dk

B

Baseline En måling, som foretages før en indsats finder sted. Baselinedata er vigtige at indsamle for at kunne måle progressionen og effekten af en indsats.

Blended finance Den strategiske brug af offentlige og private udviklingsmidler med henblik på at mobilisere yderligere privat kapital til at opnå bæredygtige mål. I en social investeringssammenhæng anvendes blended finance blandt andet til at fordele risiko mellem parter med forskellige risikopræferencer.

Business case En metode til at hjælpe beslutningstagere med at beskrive et tilbud, stiftelse af en virksomhed, en investering eller lignende. En business case bruges til at beregne og visualisere fordele og risici i forhold til omkostningerne af en beslutning.

C

Collective Impact Indsats på tværs af en række aktører, der alle arbejder inden for samme forandringsteori, men med hver deres delelement. Der er ofte aftalt, hvordan der følges op på metrikker, og hvad succeskriterier er, men aktiviteter planlægges af hver aktør.

Corporate Social Responsibility (CSR) Kaldes også virksomhedernes sociale ansvar. Et begreb for virksomheders ansvar for det omkringliggende samfund.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) EU-lovgivning, der fra 2023 pålægger virksomheder med mere end 250 medarbejdere og/eller en omsætning på mere end 50 millioner euro at offentliggøre regelmæssige rapporter om deres aktiviteters miljømæssige og sociale påvirkning.

Cost-benefit analyse En samfundsøkonomisk konsekvensberegning, der anvendes til at opgøre, om gevinsten ved en indsats eller et projekt er større end omkostningerne.

D

Den Logiske Model Den forventede kausale sammenhæng mellem mål, aktiviteter og resultater.

Diversity, Equity and Inclusion (DEI) Udtryk for politikker og programmer, der fremmer repræsentation og deltagelse af forskellige grupper af individer, herunder mennesker af forskellige aldre, racer og etnicitet, evner og handicap, køn, religioner, kulturer og seksuelle orienteringer.

E

Environment, Social og Governance (ESG) Et begreb, der især anvendes i erhvervslivet, hvor de tre elementer til sammen udgør den tredobbelte bundlinje, som supplerer den finansielle.

F

Forandringsteori (TOC) En metode til logisk at arbejde sig fra problem og vision til projektmål, de nødvendige aktiviteter og forventede resultater. Indeholder antagelser og kobles ofte efterfølgende med en evalueringsteori.

I

Impact Langsigtede forandringer på mennesker og miljø som følge af aktiviteter fra organisationer og individer. Disse forandringer kan være positive og negative, tilsigtede og utilsigtede.

Impact Management Løbende vurdering af udvikling på metrikker og tilpasning af aktiviteter for at nå ønskede resultater.

Impact Measurement Løbende opfølgning på metrikker undervejs i et forløb.

Indikator Et afgørende tegn på, at de ønskede resultater nås på sigt – eller om initiativet fejler.

K

Katalytisk filantropi En filantropisk retning, hvor fonde udpeger centrale udfordringer og går sammen med forskellige aktører om at udvikle fælles problemforståelser og løsninger.

Key Performance Indicator (KPI) Et kvantitativt mål for en udvikling, der kan følges over tid.

Kommunal social investeringspulje Investeringspulje eller -fond, som en kommune opretter for at kunne finansiere interne sociale investeringer.

L

Lagging indicator Indikator, der på baggrund af data giver en status for udviklingen inden for et givent område.
 
Leading indicator Indikator, der på baggrund af data bruges til at vurdere, hvordan et givent område – for eksempel økonomi – vil udvikle sig i den nære fremtid.

Logframe (The Logical Framework) Et planlægningsværktøj, der beskriver målsætningerne for et projekt, og hvordan de vil blive målt.

M

Metrik En måleenhed. Det samme som en KPI, altså et kvantitativt mål for en udvikling, der kan følges over tid.

Milepæl/-plan Tidspunkter for, hvor en metrik forventes at nå et særligt niveau. Plan indeholder ofte mange metrikker.

N

Nedstrømsaktiviteter Alle aktiviteter, en virksomhed eller organisation udfører eller sætter i gang gennem andre til et færdigt produkt eller et initiativ. Det er de både, organisationen selv sætter i floden, og som direkte flyder ned til slutkunden eller målgruppen.

O

Opstrømsaktiviteter Alle de aktiviteter, der skal til for at samle de nødvendige materialer for at skabe et produkt eller en ydelse. Alt det, der bliver sejlet op til en organisation, fond eller virksomhed, så de kan udføre deres formål.

Outcome fund Fond eller pulje, der er villig til at betale for opnåede effekter i sociale effektinvesteringer for eksempel i tilfælde, hvor gevinsterne af en investering er uhåndgribelige eller spredt over flere forvaltninger eller myndigheder.

Outcome harvesting Metode til at forstå adfærdsændringer ofte i komplekse forandringer, i stedet for at følge alle aktiviteter og output.

Outcome rate card En menu over resultater eller effekter, der skal udløse betaling fra en myndighed til en investor i forbindelse med en social effektinvestering.

S

Scope 1 Den direkte miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige effekt af driftsaktiviteterne i virksomheden, organisationen eller fonden. Det er for eksempel eget energiforbrug, egne medarbejderes trivsel, egen ledelsespraksis med mere.

Scope 2 Den indirekte effekt fra det, virksomheden, organisationen eller fonden køber og forbruger. Det er for eksempel effekten af produktionen af fjernvarme.

Scope 3 De indirekte effekter knyttet til både leverandørernes produktion af varer, for eksempel brugen af organiseret arbejdskraft til produktion af varerne, etisk virksomhedsdrift hos leverandører, men også de afledte effekter af ens egne aktiviteter, for eksempel genanvendelsesgraden af ens produkter eller effekten af en fonds uddelinger via de igangsatte initiativer.

Social effektinvestering En indsats, hvor en eller flere eksterne investorer stiller kapital til rådighed for, at en myndighed kan igangsætte en velfærdsindsats. Myndigheden betaler først, hvis indsatsen indfrier en række på forhånd aftalte mål. Lykkes indsatsen, betaler myndigheden pengene tilbage til investoren samt en risikopræmie.

Social Innovation Nye løsninger (policy, services, processer og organiseringsformer) på samfundsbehov, der giver handlekraft til flere, udviklet i processer, der involverer mennesker og organisationer på tværs af samfundet. 

Social return on Investment (SROI) En metode til at sætte økonomisk værdi på de sociale resultater, både outputs og outcomes, som skabes gennem aktiviteterne i en organisation eller et initiativ. Det kaldes også et socialt afkast.

Strategisk filantropi En filantropisk retning, hvor fonde sætter viden, erfaring og kompetencer i spil for at kvalificere ansøgeres projekter, så de bliver så virkningsfulde som muligt.

Succeskriterie Et mål for, hvilken værdi en indikator eller metrik skal/bør opnå, ofte på et bestemt tidspunkt.

Sustainable Development Goals (SDG) Kaldes også FNs Verdensmål. Det er 17 mål med 169 delmål, der fører frem mod en bæredygtig udvikling for alle.

T

Tag  Et mærke eller en etiket, man sætter på et ord eller et begreb, så det kan spores i en søgning.

Ø

Økonomisk effektdilemma Dilemma i valget mellem den umiddelbart billigste velfærdsservice eller det alternativ, som man forventer er forbundet med de bedste effekter. 


Foreningen Impact Insider
Lygten 39
2400 København NV
CVR: 42681709


Ansv. Chefredaktør
Carsten Terp
Tlf: 7195 9295
carsten@impactinsider.dk


Copyright © Impact Insider