Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Kronik: Ja, det kan betale sig! Mennesker med handicap er værdifuld arbejdskraft

Tre ud af fire danske arbejdsgivere udtrykker en positiv holdning i forhold til at ansætte medarbejdere med handicap. Alligevel forholder mange sig passivt – blandt andet fordi de er usikre på, om det er økonomisk rentabelt at ansætte medarbejdere med handicap. Men der er store gevinster at hente, hvis man gør det rigtigt, viser forskning.

En del arbejdsgivere forventer, at mennesker med handicaps produktivitet er lavere, og at deres behov for hjælp er større. [Illustration: Midjourney]

Af Mads Baulund

Siden 2008 er stadigt flere mennesker med handicap kommet i beskæftigelse i Danmark, men beskæftigelsesgabet mellem mennesker med og uden handicap er stadig på cirka 25 procentpoint med en beskæftigelsesgrad på henholdsvis 61 og 86 procent. 

Det skorter ellers ikke på velvilje, når danskerne bliver spurgt, om de er åbne for at samarbejde med mennesker med handicap.

Voxmeter foretog i 2022 en undersøgelse for Det Centrale Handicapråd. Den viser, at langt de fleste potentielle ledere og kolleger gerne arbejder sammen med mennesker med handicap, selv om der særligt blandt ledere er en mere udbredt skepsis i forhold til at arbejde sammen med en medarbejder med et psykisk handicap, hvilket 25 procent helst ikke ønsker.

Positiv holdning, men ingen handling?

Ikke desto mindre forholder langt størstedelen af os positivt til mennesker med handicaps deltagelse på arbejdsmarkedet, og det samme gør de danske virksomheder. Her er hele 75 procent af de adspurgte arbejdsgivere i en undersøgelse enige i, at virksomheder har en social forpligtigelse til at ansætte mennesker med handicap. 

Blandt de adspurgte ledere i Det Centrale Handicapråds undersøgelse peger over en femtedel desuden på mangfoldighed, CSR og socialt ansvar i medarbejdergruppen og organisationen som en konkret gevinst ved at ansætte mennesker med handicap.

Så hvad skyldes dette misforhold mellem positive holdninger og arbejdsgiverne udbredte passivitet i forhold at gøre noget i praksis? 

En del af forklaringen skal findes i virksomhedernes usikkerhed i forhold til, om det er økonomisk rentabelt at ansætte medarbejdere med handicap, viser flere undersøgelser.  

Dette understreges også i den omtalte Voxmeter-undersøgelse, hvor bekymringer knyttet til produktivitet og økonomisk rentabilitet er nogle af de mest udprægede.  

Bekymringen for det økonomiske aspekt kommer til udtryk på forskellige måder. Det kan være lederes bekymringer i forhold til produktivitet, udgifter til tilpasninger, evnen til at kunne udføre arbejdsopgaver tilfredsstillende eller træk på andre kollegaers ressourcer.

Disse bekymringer må tages alvorligt, men de kan også udfordres. Som denne artikel vil vise, peger undersøgelser og studier på, at arbejdsgivernes økonomiske bekymringer er ubegrundede, da det ikke alene er rentabelt, men forbundet med væsentlige økonomiske og arbejdsmiljømæssige potentialer at ansætte mennesker med handicap.

Stort økonomisk potentiale på flere niveauer

Set med samfundsøkonomiske briller taber vi i Danmark og Europa mange penge, når mennesker med handicap står uden for arbejdsmarkedet.  

European Disability Forum vurderede i 2020, at de europæiske medlemslande alene i skatteprovenu går glip af 1,9-3,1 milliarder kroner hvert år grundet manglende indtægter som konsekvens af beskæftigelsesgabet imellem mennesker med og uden handicap. . 

Der er således mange økonomiske incitamenter for danske og europæiske politikere i forhold til at prioritere at understøtte beskæftigelsesudviklingen for mennesker med handicap, og på samfundsniveau er der altså et stort økonomisk potentiale.

Meget tyder dog på, at der ikke alene er samfundsøkonomiske gevinster at hente – også erhvervslivet går glip af potentiel indtjening. 

Desværre findes der ingen danske studier på området, men det amerikanske konsulentfirma Accenture peger i undersøgelsen ’Disability Equality Index’ på, at virksomheder, der har fokus på for eksempel ledelseskompetencer i forhold til handicap, tilgængelighed, arbejdspladsinklusion, rekruttering af mennesker med handicap med flere, har markant højere omsætning og profitmargin. 

Det gælder særligt for de 20 procent af virksomhederne, der har søsat flest initiativer i forsøget på at styrke mennesker med handicaps jobmuligheder og altså scorer bedst i benchmark-målingen. Her har man målt op til 28 procent højere omsætning og 30 procent større profitmargin i forhold til virksomheder, som ikke har iværksat initiativer.

Dette er et billede, som går igen i en række studier vedrørende forretningsmæssige potentialer ved ansættelse og fastholdelse af medarbejdere med handicap. 

Får en medarbejder for eksempel et handicap efter påbegyndt ansættelse, er det ganske enkelt oftest økonomisk rentabelt i højere grad at sikre fastholdelsen samt investere i de nødvendige arbejdspladstilpasninger og lignende frem for at afskedige medarbejderen for i stedet at ansætte og oplære en ny medarbejder.

Konklusionerne i Accentures undersøgelse understøttes desuden af arbejdsmarkedsforskning, hvor virksomheder fra flere forskellige brancher blandt andet melder om øget omsætning. 

En øget omsætning kan dog skabes på mange måder, og der er ikke bevis for, at en virksomhed eksempelvis øger indtjeningen i takt med ansættelsen af mennesker med handicap alene.

Arbejdsgiveres økonomiske bekymringer kan være reelle, hvis den økonomiske model for ansættelse eller administration af blandt andet kompenserende ordninger ikke er bæredygtig. 

I en dansk kontekst fremhæver arbejdsgivere særligt økonomisk støtte fra det offentlige som en væsentlig faktor i forhold til at ansætte flere medarbejdere med handicap. 

Og det er selv om, at der i Danmark faktisk er en række kompenserende ordninger. Man kan således diskutere, om eksisterende ordninger vurderes tilstrækkelige af arbejdsgiverne, men udfordringen består også i, at kendskabet til ordningerne bredt set er lav hos både arbejdsgivere, mennesker med handicap og jobcentre.

Mennesker med handicaps produktivitet er undervurderet

Produktiviteten er ofte afgørende, når en leder skal vurdere, om medarbejdere er ”pengene værd”.

Her har mange arbejdsgivere en bekymring i forhold til at ansætte medarbejdere med handicap. Ofte er forventningen og forestillingen, at mennesker med handicaps produktivitet er lavere, og at behovet for hjælp er større end for medarbejdere uden handicap; et billede der kan være afgørende for den endelige rekruttering ifølge en række undersøgelser. 

En del af disse opfattelser tager blandt andet afsæt i bekymringer om et højt sygefravær, ressourcetræk på kollegaer og usikkerhed i forhold til, hvor effektivt en medarbejder med handicap i realiteten er i stand til at udføre arbejdsopgaver.

Med ovenstående bekymringer in mente, er det interessant, at flere undersøgelser med afsæt i arbejdsgiveres konkrete erfaringer med at ansætte medarbejdere med handicap viser, at medarbejdere med handicap er ’konkurrencedygtige’, når det kommer til produktivitet. 

Et eksempel er den landsdækkende, amerikanske apotekskæde Walgreens. Her har man igennem en årrække målrettet rekrutteret medarbejdere med forskellige typer blandt andet fysiske og kognitive handicap. 

Disse medarbejdere er fordelt på 31 distributionscentre i USA, og ansættelsen har medført flere omfattende ændringer i virksomheden – herunder i forhold til blandt andet ledelsesstil og -struktur såvel som på det operationelle niveau. 

Forandringerne har haft stor betydning for særligt effektiviteten og produktiviteten i berørte distributionscentre. Halvdelen af distributionscentrene ligger over landsgennemsnittet for virksomheden. Hele 18 ud af 31 distributionscentre ligger højere målt på produktiviteten end centre uden ansatte med handicap. 10 af centrene ligger på et gennemsnitligt niveau, og kun tre er mindre produktive.

Herudover er der undersøgelser, der viser, at mennesker med handicap er loyale og stabile medarbejdere, og særligt at mennesker med fysisk handicap skifter job i mindre omfang end resten af befolkningen. 

Og det ser ud til, at loyaliteten er gengældt, hvis der er tale om en medarbejder med en vis anciennitet. Arbejdsgivere vil nemlig ofte gå langt for at sikre nødvendige tilpasninger, såsom fleksibel arbejdstid og hjælpemidler, for at fastholde værdifuld arbejdskraft frem for at skulle fyre en medarbejder og ansætte en ny.

Jobdesign og tilpasninger skaber produktive rammer

Anden forskning i produktivitet og tilpasninger viser, at produktiviteten stiger, når arbejdsgivere stiller de rette arbejdspladstilpasninger til rådighed. 

Omvendt betyder det, at en lavere produktivitet hos medarbejdere med handicap snarere skyldes, at arbejdsgivere ikke evner at tilpasse jobbet og matche medarbejdere med passende jobfunktioner, end at det skyldes en general lav produktivitet koblet til denne medarbejdergruppe. 

I eksemplet med Walgreens er det værd at bemærke, at en del af virksomhedens succesfulde tilgang netop kan tilskrives en grundig ’pre-hire training’, hvor mentorer er med til at lette transitionen til arbejdslivet og det konkrete job, som i væsentlig grad tilpasses den enkelte medarbejders kompensationsbehov og kompetencer.

Behovet for jobdesign, tilpasning af arbejdsopgaver og kompenserende ordninger er evident i forhold til at understøtte etableringen af ’produktive jobs’. 

Derfor er det bekymrende og uhensigtsmæssigt, at kendskabet til kompenserende ordninger for mennesker med handicap på det danske arbejdsmarked er lavt, idet ordninger som løntilskud og tilskud til arbejdspladstilpasning faktisk har et markant barrierenedbrydende potentiale.

Nødvendigt for nogen, godt for alle medarbejdere

Når en virksomhed tilpasser arbejdsopgaver og -processer i forbindelse med ansættelse af medarbejdere med handicap, skaber det ofte gavnlige forandringer for alle medarbejdere og kan bidrage til en generel effektivisering af arbejdsgange. En undersøgelse fra Moore med flere viser for eksempel, hvordan arbejdskulturen og den interne kommunikation var blevet ændret i Walgreens’ distributionscentre, hvilket havde betydet en simplificering af unødigt komplekse opgaver. 

På den måde skete der samtidig en effektivisering i centrene, fordi ledelsen måtte tage højde for bestemte medarbejderes særlige behov. 

Mange af de tilpasninger, som mennesker med handicap kan have behov for, kan nemlig også være gavnlige for resten af arbejdspladsen. Det kan blandt andet styrke arbejdspladsens evne til at udfordre vanetænkning, medarbejdersammenhold og virksomhedskulturen som helhed, fordi en inkluderende kultur ikke blot styrker arbejdsmiljøet for medarbejdere med handicap, men for alle medarbejdere, viser undersøgelser.

Social ansvarlighed og positiv branding

At gøre en positiv forskel i samfundet er den vigtigste motivation for mange ledere og virksomheder, når de skal forholde sig til, om de skal ansætte en person med et handicap. 

Og noget tyder på, at udviklingen af en strategi for CSR eller diversitet og inklusion i praksis styrker den sociale bevidsthed og konkret påvirker den måde, som virksomheder handler på. Virksomheder, der har udviklet og implementeret en strategi for denne del, er således væsentligt mere tilbøjelige til at ansætte mennesker med handicap, viser en undersøgelse fra 2020. 

Hvis implementeringen af for eksempel en CSR-strategi kan sikre flere mennesker med handicap en plads på arbejdsmarkedet, er det ikke kun godt for den enkeltes sundhed og velvære samt for samfundsøkonomien, men også for virksomheden selv.

En tydelig strategi for virksomhedens sociale ansvar styrker ikke bare virksomheden indadtil – men styrker virksomhedens omdømme og gør i mange tilfælde virksomheden mere tiltrækkende for kunder, samarbejdspartnere og potentielle medarbejdere. 

At arbejde strategisk med det sociale ansvar betaler sig generelt i det lange løb, selv hvis det ikke er tilfældet i begyndelsen, viser flere undersøgelser. Det er dog betinget af, at virksomheden faktisk kommunikerer sine ambitioner og handlinger til omverdenen.

Afslutningsvis kan ansættelsen af mennesker med handicap være med til at åbne døren til nye kundesegmenter. 

Ansatte med handicap kan give en indsigt i, hvordan denne målgruppes behov kan dækkes igennem et produkt eller en ydelse – ligesom for eksempel Apple fik en stor markedsandel af blinde og svagsynede brugere, da de som de første introducerede fabriksinstallerede hjælpefunktioner – eller igennem den signalværdi, der sendes ved ansættelsen af mennesker med handicap. 

Selv om det kan variere i forhold til både ydelse, service, situation og handicaptype, styrker ansættelsen af medarbejdere med handicap overordnet set virksomheders image samt kundediversitet og -loyalitet, viser forskning

Opsummering

Arbejdsgivere tilkendegiver bredt set, at de har en social forpligtelse til at ansætte medarbejdere med handicap. Der er for størstedelen arbejdsgiverne langt fra holdning til handling, og mange virksomheder forholder sig således passivt og ansætter ikke medarbejdere med handicap.

Artiklen viser, at arbejdsgiveres lave forventninger til, hvad medarbejdere med handicap kan bidrage med på arbejdspladsen, ofte ligger meget langt fra virkeligheden. 

Mennesker med handicap udgør en stabil, loyal og produktiv arbejdskraft. 

Virksomheder får især det fulde udbytte af medarbejdere med handicaps arbejdskapacitet, hvis de forstår at tilpasse jobs og udnytte de eksisterende kompenserende ordninger, der netop er beregnet til at imødekomme de specifikke situationer, hvor en medarbejders handicap skaber udfordringer i forhold til løsning af arbejdsopgaver. 

Det er værd at have in mente, at det ikke er ulig de tilpasninger, man i forvejen laver på langt de fleste arbejdspladser ud fra konkrete medarbejderes kompetencer, styrker og svagheder. 

I forlængelse heraf viser artiklen, at inklusion af medarbejdere med handicap kan bidrage positivt til virksomheders evne til at optimere arbejdsgange og finde kreative løsninger, da anderledes tilgange kan være nødvendigt for medarbejdere med handicap, men ofte er godt for alle.

Endelig viser artiklen, at der kan være kundefordele at hente på to fronter for virksomheder. Dels ved at indtænke tilgængelighed i service- og produktudvikling, så de bliver brugbare for et større eller nyt kundesegment. Herudover ved fokus på social ansvarlighed, diversitet og inklusion i medarbejdersammensætningen, der kan være et parameter for både kunder, samarbejdspartnere og potentielle medarbejdere.


Mads Baulund arbejder med at styrke deltagelse på beskæftigelsesområdet og aktivt fritidsliv for mennesker med handicap. Mads er uddannet i sundhedsfremme og journalistik ved RUC og har tidligere arbejdet med organisations udvikling og som international konsulent.


Tak fordi du læser Impact Insider. Som samfundsiværksætter eller investor ved du, at kvalitet ikke er gratis. Vi er afhængige af, at abonnenter betaler for vores journalistik. Så hvis du synes, det er værd at have et uafhængigt specialmedie, der konstant jagter de bedste og mest effektive løsninger på samfundsproblemer, kan du tegne abonnement her.

Mere du kan læse:

Artikel

Socialt udsatte fryses ude af banksystemet: konti lukkes af bankerne, og de udsatte får nej til at oprette nye andre steder. Det fastlåser deres...

Viden udefra

Iværksættere er ikke en homogen størrelse. I en ny bog tegner Mads Váczy Kragh og Eva Beckmann profiler af syv typer iværksættere. Impact Insider...

Artikel

Energi til Hinanden startede som en indsats for unge i udsatte positioner i Esbjerg. Med resultater over forventning vil kommunen nu udbrede metoden til...

Artikel

Det kan lade sig gøre at hjælpe sårbare og udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet – og samtidig forbedre den kommunale økonomi. Men det kræver,...

Copyright © Impact Insider