Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Analyse: Forsikringsselskaber er låst i en ildevarslende tango med klimadøden

Klimaforandringerne medfører stigende udbetalinger, der sætter forsikringsselskaberne under pres. Branchen må skifte kurs og tilpasse deres produkter en ny verden. Og det haster, skriver Faraz Khan.

Mens vores samfund kæmper mod truende katastrofer, danser forsikringsbranchen en skæbnesvanger tango med klimaforandringerne, skriver Faraz Khan. [Illustration: Dall-E]

Click here to read this article in English

I 2023 bliver USA og Europa ramt af en rasende storm, der sætter nye rekorder for ødelæggelse. 

Forsikringsgiganter går i chok, da rapporten ‘The 9th National Risk Assessment: The Climate Insurance Bubble’ afslører, at 39 millioner ejendomme er i risiko for at blive udslettet af oversvømmelser, skovbrande og orkaner. Alligevel sker der intet med deres forsikringspræmier. 

På den anden side af Atlanten tegner Den Europæiske Centralbank et tilsvarende grumt billede: Ejendomsværdier vil falde med mellem 4 og 45 procent som følge af risiko for oversvømmelse.  

Mens vores samfund kæmper mod truende katastrofer, danser forsikringsbranchen en skæbnesvanger tango med klimaforandringerne. Dansen afslører sårbarheder, der ubehandlet kan bringe den finansielle stabilitet og modstandskraft i fare for enkeltpersoner og nationer. 

Det er bydende nødvendigt med en proaktiv indgriben for at tyde trinene i denne tango og styre mod en sikrere fremtid for alle. 

Serie: Den store transition

Verden står over for en omstilling af et nærmest ubegribeligt omfang, hvis vi skal have bugt med de klima- og miljøproblemer, der truer vores tilværelse. 

Hvordan skal vi gribe den transition an?

Det sætter vi spot på i en serie af indlæg, som vi bringer rundt om FN’s klimatopmøde, COP 28, der begynder i Dubai i slutningen af november.

Topmøderne er afgørende instrumenter til at sætte skub i den transition, vores verden har så hårdt brug for, mener Faraz Khan. 

Han har stiftet investeringsselskabet Seed Ventures, der investerer i sociale entreprenører i Pakistan. Og nu er han administrerende direktør i tech-firmaet SpectrEco, som hjælper virksomheder med at omstille deres forretning til en mere bæredygtig drift. 

Følg med i hans serielle analyse af verdens udfordringer – og de muligheder, der følger med i kølvandet. 

Vi er vidner til en klimaforsikringsboble

Advarslerne i ‘The 9th National Risk Assessment: The Climate Insurance Bubble’ taler et tydeligt sprog om alvoren i situationen. Vi er vidner til en klimaforsikringsboble, der udspringer af kollisionen mellem eskalerende klimarisici og forsikringsselskabernes evne til at absorbere de deraf følgende tab. 

De katastrofale begivenheder med orkaner, oversvømmelser og naturbrande har tvunget forsikringsselskaber til at betale erstatninger med en hidtil uset hastighed, der langt overgår de præmier, de får ind.

For at bygge bro over denne voksende kløft har forsikringsselskaberne intet andet valg end at hæve præmierne. 

Og flere end en fjerdedel af de amerikanske boligejere står nu med risikoen for at miste betydelig værdi i deres hjem, hvis denne klimaforsikringsboble skulle briste. 

Ifølge det respekterede kreditvurderingsbureau AM Best registrerede forsikringsbranchen et tab på svimlende 24,5 milliarder dollar i blot første halvdel af 2023 – næsten lige så meget som det tab på 26,5 milliarder dollar, der blev registreret for hele 2022.

Budskabet er klart: Klimaforandringerne udgør en kolossal risiko, der kan lamme forsikringsbranchen og kaste ikke kun forsikringsselskaber, men også millioner af boligejere ud i usikkerhed. Jo tættere vi kommer på problemets kerne, desto tydeligere bliver det, at det ikke kun er en økonomisk nødvendighed, men også en moralsk forpligtelse at tage hånd om klimaforsikringsboblen.

Er systemet gearet til at tackle udfordringerne?

Forsikringspræmier bygger på en kompleks blanding af historiske data og aktuarberegninger. Men der har indfundet sig en kritisk udfordring i processen: Hvordan afspejler man med nøjagtighed de stigende klimarelaterede risici?

Begrænsninger i lovgivningen står ofte i vejen for at justere renten i tide, og profithensyn kan fastholde præmierne på for lavt et niveau. Problemet forstærkes af en mangel på præcise klimadata.

Dette stiller spørgsmål ved systemets evne til effektivt at tackle de skiftende klimaudfordringer, hvilket bringer både industrien og forsikringstagerne i fare.

Tilsynsmyndigheder overvåger nøje, hvordan forsikringsselskaber håndterer klimarisici, og kræver grundige scenarieanalyser. 

Forsikringsselskaber spiller en afgørende rolle i håndteringen af klimaændringer og står samtidig over for større økonomiske risici fra ekstreme vejrbegivenheder og overgangen til en net-zero økonomi. 

For at sikre sig mod potentiel regulering og juridiske problemer må forsikringsselskaberne hurtigt inkorporere klimahensyn i alle aspekter af deres drift.

En kaskade af problemer

Diskrepansen mellem forsikringspræmierne kaster en skygge, der ikke bare handler om en økonomisk belastning, men en hel kaskade af problemer fra begrænsede dækningsmuligheder til underforsikring, strabadser efter en katastrofe og endnu bredere konsekvenser for hele samfundet. 

For mennesker, der bor i katastrofeudsatte regioner, er konsekvenserne alvorlige.

Ublu præmier og begrænset adgang til forsikring vil efterlade mange i et økonomisk valg mellem en exorbitant pris for at være forsikret eller betydelige udgifter, de selv skal finansiere, hvis uheldet er ude.  

Manglende betalingsevne vil lægge et tungt dræn på ressourcerne i hele samfund i kølvandet på katastrofer.

Det vil starte en nedadgående spiral, der blokerer for hårdt tiltrængte investeringer i afhjælpning af katastrofer. I takt med at klimaændringerne intensiverer hyppigheden og voldsomheden af naturkatastrofer, vil kløften mellem præmier og faktiske risici vokse sig større end nogensinde. For at sikre lige adgang til forsikring i områder med høj risiko er det afgørende, at vi ser regeringer engagere sig, proaktive investeringer i at mindske risici og industriel innovation.

Nye tilgange må i brug

Forsikringsselskaberne må hurtigst muligt tilpasse sig den nye virkelighed med klimaændringer ved at tilbyde klimaresistente dækningsmuligheder. 

Og der findes en banebrydende tilgang, der i kraft af en kombination af sofistikeret klimamodellering og dataanalyse kan levere mere nøjagtige risikovurderinger baseret på lokale klimatiske forhold og historiske vejrdata.

Derudover tilbyder parametriske forsikringsmodeller, som udløser udbetalinger baseret på foruddefinerede vejrparametre, en hurtigere og mere gennemsigtig måde at kompensere forsikringstagere i tilfælde af klimarelaterede katastrofer.

Disse tilgange beskytter ikke kun enkeltpersoner og virksomheder mod klimarelaterede økonomiske tab, men tilskynder også til proaktive foranstaltninger til at afbøde klimaændringer, hvilket i sidste ende bidrager til en mere modstandsdygtig og bæredygtig fremtid. 

Forsikringsselskaber, der forholder sig passivt, risikerer finansiel ustabilitet – foruden de skrammer, det vil give i deres omdømme som socialt ansvarlige. 

Vi står ved en skillevej

Forsikringssektorens tango med klimaspøgelset viser, at vi står ved en skillevej: Klimaforsikringskløften truer selve strukturen i vores samfund og sikkerheden for millioner af ejendomsejere. 

Det er forsikringsselskabernes pligt at tage denne udfordring op og demonstrere mod og beslutsomhed. De bør gribe muligheden for at innovere, forny deres operationelle paradigmer og levere robuste dækningsmuligheder, der er skræddersyet til den klimavirkelighed, vi står overfor.

Men byrden påhviler ikke udelukkende den private sektor. Politiske beslutningstagere må udøve deres autoritet med omtanke og udforme robuste regler, der gennemtvinger rettidige justeringer af forsikringssatserne og stimulerer til risikoreduktion. 

Som samvittighedsfulde borgere spiller vi også som individer en rolle i denne fortælling. Vi må vise vores opbakning til klimaresistente forsikringsinitiativer og kræve urokkelige klimapolitikker i alle politiske arenaer.

Kun ved at stå samlet om det formål kan vi bygge bro over kløften og skærme vores lokalsamfund, befæste vores hjem og lægge grundlaget for en fremtid, der er både bæredygtig og robust. 

Handling haster, for vores planet og de efterfølgende generationer afhænger af de valg, vi træffer i dag. 

At gå i aktion er ikke blot en mulighed; det er et moralsk imperativ – en højtidelig forpligtelse til at beskytte alt det, vi holder af i denne evigt foranderlige verden.


Faraz Khan er administrerende direktør og partner i Spectreco og grundlægger af Seed Ventures. Han er gæsteprofessor i socialpolitik og impact ved University of st. Mary’s i England og sidder i University of Lincolns advisory board. 


Støt vores impactjournalistik! Som samfundsiværksætter eller investor ved du, at kvalitet ikke er gratis. Vi er afhængige af, at abonnenter betaler for vores journalistik. Tegn abonnement her, hvis du synes, det er værd at have et uafhængigt specialmedie, der konstant jagter de bedste og mest effektive løsninger på samfundsproblemer.

Mere du kan læse:

Artikel

Med brug af kunstig intelligens har tech-firmaet SpectrEco analyseret 77 brancher og forbundet dem til alle krav og standarder om ESG og bæredygtighed i...

Viden udefra

Forsikringsprodukter kan forekomme kedelige, men de er i deres essens designet til at gøre gavn. Tænk formål og mening ind i nye produkter, og...

Artikel

Using artificial intelligence, the tech company SpectrEco has analyzed 77 industries and connected them to all requirements and standards on ESG and sustainability in...

Viden udefra

Insurance products may seem boring, but at their core they are designed to do good. Think purpose and meaning into new products and you...


Foreningen Impact Insider
Lygten 39
2400 København NV
CVR: 42681709


Ansv. Chefredaktør
Carsten Terp
Tlf: 7195 9295
carsten@impactinsider.dk


Copyright © Impact Insider